Κοκκώδη λιπάσματα2

Σύμμεικτα ΝP και ΝPΚ λιπάσματα άριστης κοκκομετρίας και υψηλής υδατοδιαλυτότητας.