Λίπασμα για Καλαμπόκι (Αραβόσιτο) – Λίπανση και καλλιέργεια

Λιπάσματα για καλαμπόκι (αραβόσιτο)

Το καλύτερο λίπασμα για το καλαμπόκι (αραβόσιτο) είναι αυτό που του παρέχει όλο το άζωτο που χρειάζεται σταθερά, και σε εύρος χρόνου.

 

Το καλό λίπασμα για το καλαμπόκι (αραβόσιτο) είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρόκειται για μια καλλιέργεια που η διαφορά μεταξύ σωστής και φτωχής λίπανσης μπορεί να επιφέρει μεγάλη διαφορά στην τελική απόδοση ανά στρέμμα.

Το καλαμπόκι (αραβόσιτος) είναι μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες. Η ανάπτυξή του φυτού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα θρεπτικά στοιχεία που αυτό μπορεί να πάρει από το λίπασμα του. Αν και η μεγάλη πλειοψηφία του παραγόμενου καλαμποκιού προορίζεται για κατανάλωση, το συγκεκριμένο φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βιοκαύσιμο. Ως βιοκαύσιμο χρησιμοποιούμε γενικά κατώτερης ποιότητας καλαμπόκι, με μικρότερη περιεκτικότητα σε υγρασία.

 

Λιπάσματα για καλαμπόκι – Πληροφορίες για τη σωστή λίπανση του αραβόσιτου

Το άζωτο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή ανάπτυξη του φυτού. Το καλαμπόκι έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε άζωτο από όλα τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, εκτός από τα ψυχανθή. Η καλή λίπανση με άζωτο έχει αποδειχτεί ότι έχει άμεση σχέση με το μέγεθος του καρπού, και κατά συνέπεια με την απόδοση της καλλιέργειάς σας.

Καθώς το σύνολο σχεδόν (84%) του αζώτου δεσμεύεται από τον καρπό, ο οποίος συλλέγεται και απομακρύνεται από το χωράφι, το συγκεκριμένο στοιχείο πρέπει να αναπληρώνεται στο έδαφος σε κάθε νέο καλλιεργητικό κύκλο. Οι ανάγκες του αραβόσιτου σε άζωτο είναι διαρκείς σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του φυτού. Το 75% της συνολικής πρόσληψης του αζώτου γίνεται σε μια περίοδο 30 ημερών, μεταξύ της 50ης και της 80ης ημέρας μετά τη σπορά.

Η επαρκής λίπανση με άζωτο είναι κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα για τις καλλιέργειες σε αμμώδη εδάφη και με πολλές βροχοπτώσεις, όπου και υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης, ή σε εδάφη όπου ευνοείται η απονιτροποίηση. Ειδικά σε αυτά τα εδάφη, και προκειμένου να διασφαλίσετε την απόδοση της καλλιέργειάς σας, είναι απαραίτητη η χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης, όπως τα εξαιρετικά σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal.

Άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που συντελεί στη σωστή θρέψη του καλαμποκιού είναι ο φώσφορος. Ο φώσφορος, μεταξύ άλλων, ενισχύει το ριζικό σύστημα του φυτού.

Στη σωστή καλλιέργεια και λίπανση του καλαμποκιού πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ανάλυση του εδάφους, η οποία πρέπει να γίνεται κάθε 4 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε με ακρίβεια τις ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται η καλλιέργειά μας.

Άλλα στοιχεία σημαντικά στην καλλιέργεια του αραβόσιτου είναι το κάλιο, το βόριο και ο ψευδάργυρος. Ειδικά η έλλειψη του τελευταίου μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη του φυτού. Σημαντική είναι και η παρουσία θείου που ενισχύει τη θρέψη του φυτού, το οποίο και επίσης περιέχεται στα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal.

 

Γενικές πληροφορίες για το καλαμπόκι (αραβόσιτο)

Το καλαμπόκι άρχισε να καλλιεργείται στον πλανήτη μας χιλιετίες πριν τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και λίπανσης. Εκτιμάται ότι στην Αμερική, από όπου και προέρχεται, καλλιεργούταν ήδη πριν από 5.500 χρόνια.

Είναι ένα φυτό που χρειάζεται θερμό κλίμα. Απαραίτητη για την κανονική ανάπτυξη του είναι η απουσία παγετού για μια συνεχόμενη περίοδο τουλάχιστον 120 ημερών. Το ιδανικό pH του εδάφους είναι μεταξύ 6 και 7.

Το καλαμπόκι (αραβόσιτος) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς καλλιέργειες, τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως. Η σωστή λίπανσή του, ειδικά με άφθονο άζωτο, είναι βασική για την σωστή ανάπτυξη των φυτών και την αυξημένη απόδοση ανά στρέμμα.

Επειδή ο αραβόσιτος χρειάζεται σταθερά άζωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λίπασμα για καλαμπόκι πρέπει να επιτρέπει με κατάλληλο τρόπο την αργή αποδέσμευση του αζώτου. Αυτό ακριβώς πετυχαίνουν, μέσω της υψηλής τεχνολογίας παραγωγής τους, τα σταθεροποιημένα περικαλυμμένα λιπάσματα ST της Ferti-hal.