Άζωτο “N”

Ουρία 46-0-0

Ολικό Άζωτο “N” 46%
Ουρικό Άζωτο “N” 46%
Κοκκομετρία 2-4 mm

Θεική Αμμωνία 21-0-0

Άζωτο 21%
Κοκκομετρία 2-4 mm