Φώσφορος “P”

Φωσφορικό Μονοαμμώνιο (MAP) ΝP 12-52

Αμμωνιακό Άζωτο 12%
Πεντοξείδιο του Φωσφόρου P2O5 52%
Κοκκομετρία 2-4 mm