Κάλιο “Κ”

Χλωριούχο Κάλιο 0-0-60

Οξείδιο του καλίου Κ2Ο 60%
Υδατοδιαλυτό 100%
Κοκκομετρία 2-4 mm

Θεικό Κάλιο 0-0-50

Οξείδιο του καλίου Κ2Ο 50%
Υδατοδιαλυτό 100%
Τριοξείδιο του θείου SO3 45%
Κοκκομετρία 2-4 mm